Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.SKLEP4EVENT.PL

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów pośrednictwa
VI. Umowa pośrednictwa
VII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego
IX. Prawo odstąpienia od umowy
X. Własność intelektualna
XI. Postanowienie dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.sklep4event.pl prowadzony jest przez Anetę Majda wykonującą działalność gospodarczą pod firmą SKLEP4EVENT Aneta Majda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 7162398752, REGON: 241068741, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@sklep4event.pl , tel. 501 103 179
2. Serwis www.sklep4event.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.sklep4event.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Pośrednictwa.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.sklep4event.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Serwis www.sklep4event.pl pośredniczy w sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep4event.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep4event.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
7. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sklep4event.pl
8. UMOWA POSREDNICTWA – Umowa Pośrednictwa zawarta między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą za pośrednictwem Serwisu.
9. ZLECENIODAWCA – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Pośrednictwa ze Zleceniobiorcą.
10. USŁUGODAWCA, ZLECENIOBIORCA – Aneta Majda wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SKLEP4EVENT Aneta Majda, ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 7162398752, REGON: 241068741.
11. PRODUKT - rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Pośrednictwa.
12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Zleceniodawcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Pośrednictwa ze Zleceniobiorcą.
15. ZAPYTANIE - oświadczenie woli Zleceniodawcy stanowiące zapytanie do dostępność Produktów stanowiących przedmiot zapytania.
16. ZADATEK - zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego.
17. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Pośrednictwa,
1.2. prowadzenie Konta,
1.3. korzystanie z Newslettera.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisie treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW POSREDNICTWA
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Zleceniodawca składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Pośrednictwa ze Zleceniobiorcą, której przedmiotem jest kupno lub wynajem określonego Produktu.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ostateczna cena Produktu jest określana w chwili złożenia Zamówienia przez Zleceniodawcę poprzez przesłanie wyceny Produktu. Cena Produktu nie uwzględnia kosztu dostawy, który jest ustalany po złożeniu Zapytania.
3. Minimalna wartość zamówienia to 100zł
4. W trakcie składania Zamówienia Zleceniodawca określa dane dotyczące Produktu m.in. data, czas trwania, miejsce, ilość osób itd.
5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.
6. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
7. Zawarcie Umowy Pośrednictwa.
7.1. Do zawarcia Umowy Pośrednictwa, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Zleceniodawcę, Zapytania udostępnionymi przez Zleceniobiorcę sposobami.
7.2. Po złożeniu Zapytania Zleceniobiorca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przestępuje do sprawdzenia dostępności Produktów. Odpowiedź na Zapytanie następuje w terminie 2 Dni Roboczych poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
• potwierdzenie dostępności poszczególnych Produktów określonych w Zapytaniu,
• dokładną wycenę kosztów dostawy dostępnych Produktów określonych w Zapytaniu.
7.3. Zleceniodawca jest zobowiązany do potwierdzenia warunków określonych w odpowiedzi na Zapytanie w terminie 3 Dni Roboczych oraz złożenie Zamówienia.
7.4. Po złożeniu Zamówienia Zleceniobiorca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Zleceniodawcy jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
• Umowę Pośrednictwa,
• dokument PRO-forma opiewający na kwotę Zadatku do Umowy Pośrednictwa w wysokości 30% wartości Zamówienia. Zadatek należy opłacić w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia.
• oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
7.5. Z chwilą odesłania podpisanej Umowy Pośrednictwa oraz opłacenia Zadatku, o których mowa w pkt. 6.4 zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.

VI. UMOWA POŚREDNICTWA
1. Przedmiotem Umowy Pośrednictwa jest zakup lub najem Produktu Zamówionego przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniobiorca w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do pośredniczenia przy realizacji Zamówienia na rzecz Zleceniodawcy.
3. Wszelkie czynności dokonywane przez Zleceniobiorcę w ramach Umowy Pośrednictwa są dokonywane na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy.
4. Płatności z tytułu Umowy Pośrednictwa będzie płatna w trzech ratach, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę:
4.1. po opłaceniu Zadatku przez Zleceniodawcę, w wysokości 30% wartości Zamówienia,
4.2. do 14 dni przed dostarczeniem Produktu, w wysokości 40% wartości Zamówienia,
4.3. 14 dni po dostarczeniu Produktu w wysokości 30% wartości Zamówienia.
5. Odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia Produktu będącego przedmiotem Umowy Pośrednictwa:
5.1. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Produktu, które jest następstwem prawidłowego użytkowania.
5.2. Zleceniodawca jest zobowiązany do naprawienia uszkodzenia lub zapłacenia równowartości naprawy Produktu, jeżeli szkoda, którą wyrządził on lub osoby pozostające pod jego nadzorem, zdecydowanie pogorszyła stan Produktu.

VII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z usługi Newsletter).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklep4event.pl lub pisemnie na adres: SKLEP4EVENT ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała.
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklep4event.pl lub pisemnie na adres: SKLEP4EVENT ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała.
1.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Zleceniobiorcę.
1.4. Zleceniobiorca ustosunkuje się do żądania Zleceniodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail lub w inny podany przez Zleceniodawcę sposób.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklep4event.pl lub pisemnie na adres: SKLEP4EVENT ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała.
2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zleceniodawca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Pośrednictwa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu.
4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Pośrednictwa o świadczenie usług, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Zleceniobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
6. Prawo odstąpienia od Umowy Pośrednictwa przysługuje zarówno Zleceniobiorcy, jak i Zleceniodawcy (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklep4event.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Anety Majda wykonującej działalność gospodarczą pod firmą SKLEP4EVENT Aneta Majda, ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 7162398752, REGON: 241068741. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklep4event.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep4event.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami
2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Pośrednictwa zawartej z Zleceniodawcą niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Pośrednictwa w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Zleceniodawcy niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca ma prawo wymagać w stosunku do Zleceniodawców niebędących Konsumentami dokonania przedpłaty całości ceny.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Pośrednictwa między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Zleceniodawcą) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Zleceniodawcą) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Zleceniodawca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
"ZBIERAJ PUNKTY - ZGARNIAJ NAGRODY
"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Programu Lojalnościowego " ZBIERAJ PUNKTY – ZGARNIAJ NAGRODY " jest  Aneta Majda wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SKLEP4EVENT Aneta Majda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 1-go Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 7162398752, REGON: 241068741, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@sklep4event.pl , tel. 501 103 179
2. Program Lojalnościowy jest skierowany do osób dokonujących zakupu Produktów w Serwisie internetowym działającym pod adresem www.sklep4event.pl.
3. Organizator ma prawo do odwołania Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez informację opublikowaną na stronie www.sklep4event.pl
4. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu www.sklep4event.pl

II. DEFINICJE
1. ORGANIZATOR, OPERATOR  – Aneta Majda wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SKLEP4EVENT Aneta Majda, ul. 1-go Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 7162398752, REGON: 241068741.
2. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY - program o nazwie " ZBIERAJ PUNKTY – ZGARNIAJ NAGRODY " organizowany przez SKLEP4EVENT Aneta Majda jako Organizatora skierowany do Uczestników, którego Operatorem jest Aneta Majda,
3. UCZESTNIK – Zleceniodawca, który bierze udział w Programie Lojalnościowym.
4. ZŁOTÓWKI - pieniądze Uczestnika zdobyte w Programie Lojalnościowym, stanowiące środku pieniężne umożliwiające ich wymianę na nagrody. Informacja dotycząca ilość zebranych środków pieniężnych zawarta jest na Koncie Uczestnika.

III. WARUNKI UCZESTICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
1. Do Programu Lojalnościowego może przystąpić każdy Uczestnik, który posiada aktywne Konto w Serwisie.
2. Uczestnik Programu Lojalnościowego może brać w nim udział tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
3. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

IV. SYSTEM PRZYZNAWANIA ZŁOTÓWEK NA KONCIE UCZESTNIKA
1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi Złotówki za nabycie Produktów w Serwisie.
2. Produktami objętymi Programem Lojalnościowym są zarówno Produkty nowe, jak i Produkty przecenione.
3. Za każde 100 zł wydane w Serwisie internetowym www.sklep4event.pl Uczestnik otrzyma 1 zł jako 1 pkt naliczany w serwisie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania Złotówek.
5. Złotówki otrzymane przez Uczestnika mogą zostać wykorzystane na nagrody zamieszczone w katalogu nagród na stronie www.sklep4event.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany wybranej nagrody na inną, po uzgodnieniu z Uczestnikiem, w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia wybranej nagrody.
7. W przypadku zwrotu Produktu, Złotówki naliczone z tytułu zakupionego Produktu, zostaną automatycznie usunięte z Konta Uczestnika.

V. ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdej chwili.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego Operator umieści  informacje o tym fakcie na stronie internetowej www.sklep4event.pl
3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane Złotówki na nagrody pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie Złotówki zostaną unieważnione.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Operator, dba o ochronę prywatności Uczestników. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Uczestników, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik Programu Lojalnościowego, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
4. Dane podawane przez Uczestnika, służą do w celów statystycznych oraz marketingowych
5. Administratorem danych osobowych jest Aneta Majda wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SKLEP4EVENT Aneta Majda, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 1-go Maja 21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 7162398752, REGON: 241068741.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną regulującym relacje między Uczestnikiem a Organizatorem w ramach Programu Lojalnościowego. Wszelkie materiały marketingowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmiany dokonane w regulaminie Programu Lojalnościowego wiążą Uczestnika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.


 

SKLEP4EVENT

ORGANIZACJA IMPREZY

W 4 KROKACH

1. WYBIERASZ PRODUKTY - WYSYŁASZ ZAMÓWIENIE

2. W 72h DOSTAJESZ POTWIERDZENIE DOSTĘPNOŚCI WYBRANYCH PRODUKTÓW ORAZ WSZYSTKICH KOSZTÓW

3. POTWIERDZASZ ZAMÓWIENIE

4. SYSTEM GENERUJE DOKUMENTY POTRZEBNE DO REALIZACJI USŁUGI